🤍 WSZYSTKIE PRODUKTY OZNACZONE "24H" WYSYŁAMY TEGO SAMEGO LUB NASTĘPNEGO DNIA 🤍

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Dziecko Expert Sp.z.o.o. www.dzieckoexpert.pl

§ 1. DEFINICJE

§ 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE

§ 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

§ 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

§ 5. DOSTAWA

§ 6. PŁATNOŚĆ

§ 7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

§ 8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10.REGULAMIN NEWSLETTERA

§ 1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1. HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.
1.2. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.
1.3. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.4. KONSUMENT – osoba fizyczna dla której zawarcie Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
1.5. KONTO (KONTO KLIENTA) – podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są m.in informacje o Zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym.
1.6. PRODUKT – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
1.7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
1.8. REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.
1.9. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem www.dzieckoexpert.pl za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.
1.10. SPRZEDAWCA – Dziecko Expert Sp.z.o.o. Ul.Marusarzówny 8 58-100 Świdnica, Firma wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez prezydenta miasta Świdnica, NIP 8842772977, REGON 366346137, adres poczty elektronicznej: biuro@dzieckoexpert.pl, numer telefonu: (+48) 502217530 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).
1.11. STRONA – Usługodawca, Sprzedawca lub Klient.
1.12. UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.
1.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.
1.14. USŁUGODAWCA –  Dziecko Expert Sp.z.o.o. Ul.Marusarzówny 8 58-100 Świdnica, Firma wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez prezydenta miasta Świdnica, NIP 8842772977, REGON 366346137, adres poczty elektronicznej: biuro@dzieckoexpert.pl, numer telefonu: (+48) 502217530 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

1.15. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu i określające istotne jej warunki.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
2.2. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.
2.3. Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym.
2.4. Sklep Internetowy prowadzony jest przez: Dziecko Expert Sp.z.o.o. Adres prowadzenia działalności / siedziby: ul.Marusarzówny 8 58-100 Świdnica. Organ, który zarejestrował działalność gospodarczą przedsiębiorcy, a także numer, pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany; Firma wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Świdnicy. NIP  8842772977 REGON  366346137 Adres poczty elektronicznej biuro@dzieckoexpert.pl Adres strony internetowej www.dzieckoexpert.pl Numer telefonu (+48) 502217530 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora)
2.5. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:
2.5.1. Konto Klienta w Sklepie internetowym;
2.5.2. Interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym.
2.5.3.  Newsletter (UWAGA: w wypadku dodania innych Usług elektronicznych należy odpowiednio wskazać warunki zawierania umowy w pkt. 3 Regulaminu)
2.6. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
2.6.1. Komputer z dostępem do Internetu;
2.6.2. Dostęp do poczty elektronicznej.
2.6.3. Zalecana rozdzielczość monitora: 1024x768 pikseli;
2.6.4. Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.
2.7. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
2.8. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
2.9. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
2.10. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej.
2.11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej usługi elektronicznej.

§ 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

3.1. W ramach sklepu usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
3.2. Świadczenie przez usługodawcę usług elektronicznych jest bezpłatne.
3.3. Warunki zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych:
3.3.1. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta Klienta w sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania rejestracji.
3.3.1.1. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: np. imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz Hasło.
3.3.2. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).
3.4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony.
3.5. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.
3.6. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
3.6.1. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego terminu wypowiedzenia.
3.6.2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14–dniowego okresu wypowiedzenia.
3.6.3. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.
3.6.4. Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.

§ 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

4.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
4.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. ceny produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które – jeżeli występują – są wskazywane w trakcie składania zamówienia oraz dostępne są na stronie Sklepu internetowego.
4.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych produktów po złożeniu przez klienta zamówienia.
4.4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na stronę internetową Sklepu internetowego, dokonać wyboru Produktu i złożyć w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje Zamówienie za pomocą interaktywnego formularza.
4.4.1. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia zamówienia: np. imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, produkt, ilość produktu, miejsce i sposób dostawy produktu, sposób płatności.

4.5. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola np. „ZAMAWIAM”.
4.6. Po złożeniu zamówienia sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie klienta jego oświadczeniem oraz przyjmuje zamówienie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta umowa sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w
trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).
4.7. W trakcie składania zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie sklepu internetowego.

§ 5. DOSTAWA

5.1. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa produktu zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych (UWAGA: co do zasady termin dostawy nie powinien przekraczać 30 dni kalendarzowych) licząc od dnia, w którym klient złożył zamówienie np. została zawarta umowa sprzedaży. W przypadku wydłużającej się dostawy przekraczającej 14 lub 30 dni nie zależnej od sprzedającego, a magazynu czy producenta, klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.
5.2. Sprzedawca dostarczy produkty zgodnie z wyborem Klienta:
5.2.1. transportem własnym; lub
5.2.2. za pośrednictwem poczty lub przewoźnika wskazanego w trakcie składania zamówienia.
5.3. Dostawa produktów dostępna jest na terytorium: Rzeczypospolitej Polskiej.
5.4.a, Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia oraz są dostępne na stronie Sklepu internetowego w zakładce  „Koszty dostawy”.

5.4.b. Dostawa produktu, wymagającego przewozu paletowego lub własnym transportem firmy może być dodatkowo płatna.
5.5. Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania produktu do klienta za pośrednictwem przewoźnika klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

§ 6. PŁATNOŚĆ

6.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
6.1.1. Za pobraniem - płatne przy odbiorze
6.1.2. Przelewem bankowym - 53114020040000320276641177
6.1.3. Szybkie płatności elektroniczne; PayPal, PayU, Przelewy24.pl

kartą płatniczą: Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic

Przelew z BPH,
Płacę z iPKO (PKO BP S.A),
Płacę z Inteligo (Inteligo),
Pekao24przelew,
Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska S.A.),
Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank S.A.),
MeritumBank Przelew (Meritum Bank ICB S.A.),
Pay Way Toyota Bank (Toyota Bank Polska S.A.),
Płać z ING (ING Bank Śląski S.A.),
Eurobank płatność online (Euro Bank S.A.),
Crédit Agricole przelew online (Credit Agricole Bank Polska S.A.),
Deutsche Bank Polska S.A. ,
Invest Bank S.A.,
Kredyt Bank S.A.,
Raiffeisen Bank Polska S.A.,B
Bank Spółdzielczy we Wschowie,
Bank Pocztowy S.A.

6.2. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia , chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.
6.3. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

§ 7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7.1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres:  ul.Marusarzówny 8 58-100 Świdnica
7.2. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, liczy się od dnia wydania Produktu w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi elektronicznej - od dnia jej zawarcia.

7.3. W razie odstąpienia od umowy umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie usługi elektronicznej jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Koszt odesłania przesyłki pokrywa klient,  nie przyjmujemy przesyłek "za pobraniem". . Jeżeli Konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
7.4. Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego lub w inny
wskazany przez Konsumenta sposób.
7.5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
(1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 7.1 oraz 7.2; (2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania; (3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; (4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym
przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; (5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; (6) dostarczania prasy; (7) usług w zakresie gier hazardowych.

§ 8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

8.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży
8.1.1. Sprzedawca odpowiada wobec klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
8.1.2. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie na adres   Ul. Marusarzówny 8 58-100 Świdnica lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@dzieckoexpert.pl.
8.1.3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.
8.1.4. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność produktu z umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
8.2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi elektronicznej
8.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych można zgłaszać pisemnie na adres Ul. Marusarzówny 8 58-100 Świdnica lub z za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@dzieckoexpert.pl.
8.2.2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 14 dni (UWAGA: termin powinien być odpowiedni, dlatego nie należy wyznaczać zbyt krótkiego terminu) licząc od dnia, w którym zauważył nieprawidłowości w świadczeniu Usługi elektronicznej.
8.2.3. Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
8.2.4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
8.2.5. Odpowiedź usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.

8.2.6. Gwarancja  Door to Door obowiązuje na terenie Polski. Jeżeli klient przebywa poza granicami kraju, jest zobowiązany do wysyłki wózka do Polski na własny koszt.

§ 9. POSTANOWIENIE KOŃCOWE.

9.1. Umowa sprzedaży jest zawierana jest w języku polskim.
9.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
9.2.1. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.
9.3. (UWAGA – punkt o zmianach niesie ze sobą zawsze ryzyko uznania za niedozwolony ze względu na możliwość kwestionowania ważności przyczyn zmian – stąd proszę rozważyć konieczność wprowadzenia niniejszego punktu we własnym regulaminie) Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu ze względu na następujące ważne przyczyny: (Uwaga - zmiana może dotyczyć podwyżki cen przez producenta co wiąże się ze zmianą cen na sklepie www.dzieckoexpert.pl, zmiana kursów walut). Zmieniony regulamin wiąże klientów jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego (tj. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach) i Klient nie wypowiedział
umowy o charakterze ciągłym w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw lub świadczeń nabytych Klientów, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone lub realizowane Zamówienia i zawarte Umowy sprzedaży, które realizowane będą na zasadach dotychczasowych. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Konsument ma prawo odstąpienia od umowy.
9.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk oraz jest dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie. 
9.5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usługi elektronicznej następuje poprzez (1) udostępnienie regulaminu na stronach wskazanych w pkt. 9.4 oraz (2) przesłanie klientowi wiadomości e-mail, a w przypadku umowy sprzedaży także przez (3) dołączanie do przesyłek […] np. dowodu zakupu i specyfikacji Zamówienia.
9.6. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę usługodawcy lub sprzedawcy.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 05 października 2015 roku


 

§ 10. Regulamin newslettera Dziecko Expert

  1. Klient może wyrazić zgodę na zamówienie usługi newslettera (subskrypcja). Usługa newslettera polega na okresowym przesyłaniu na podany adres e-mail biuletynu informacyjnego Dziecko Expert oraz wiadomości zawierających treści marketingowe (informacje handlowe) Dziecko Expert (w tym treści dotyczące produktów Dziecko Expert). Subskrypcja newslettera dokonywana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym, zakupowym lub u dołu strony internetowej, na każdej ze stron www.dzieckoexpert.pl znajduje się baner, z którego pomocą można zapisać się do newslettera.

  2. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony i Klient może z niej zrezygnować w każdym czasie.

  3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji newslettera samodzielnie, poprzez wpisanie jeszcze raz swojego adresu email w banerze znajdującym się u dołu strony na każdej ze stron lub za pośrednictwem email biuro@dzieckoexpert.pl

  4. Dziecko Expert przed rokiem 2020 nie świadczyło usługi Newsletter
  5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługodawcę treści o charakterze bezprawnym.

Regulamin newsletter wchodzi w życie z dniem 1 styczna 2020 roku

 

blog-filmy-dziecko-expert

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl